PRIVACY NL

Privacyverklaring   In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Asbl Camp-Vlpb vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Als asbl Camp-Vlpb vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Asbl Camp-Vlpb vzw, Groenstraat 38, 3511 Kuringen

info@camp-vlpb.be


Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt?


asbl Camp-Vlpb vzw zal uw persoonsgegevens verwerken, doordat u hebt aangegeven lid te willen worden van asbl Camp-Vlpb vzw, door het insturen van het  toetredingsformulier  of het invullen van het contactformulier op de website.

asbl Camp-Vlpb vzw verwerkt volgende persoonsgegevens : Uw voor- en achternaam ; uw adresgegevens ; uw e-mailadres ; telefoon of GSM nummers,

en de door u medegedeelde informatie aangaande uw honden.

Voor bestuursleden  wordt het rijksregisternummer en een kopie van de ID-kaart gevraagd teneinde te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen inzake de VZW wetgeving.


Foto’s en beeldmateriaal


Uw lidmaatschap of uw deelname aan de activiteiten van onze vereniging impliceert uw akkoord dat foto’s en beeldmateriaal gemaakt op activiteiten en evenementen van asbl Camp-Vlpb vzw kunnen openbaar gemaakt worden op de website, sociale media en in het clubblad. Voor wat betreft  teksten, foto’s en beeldmateriaal dat U zelf aan onze vereniging bezorgt, gaan wij ervan uit dat U ons toelating verleent tot publicatie op website, clubblad en op sociale media.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door asbl Camp-Vlpb vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

• om te kunnen deelnemen aan de activiteiten en evenementen van asbl Camp-Vlpb vzw

• Het versturen van clubbladen, nieuwsbrieven en uitnodigingen.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

• sociale media ;

• het samenstellen en verzenden van het clubblad


Tevens kunnen uw gegevens in het kader van hondententoonstellingen of fokverplichtingen overgemaakt worden aan de KMSH en de KKUSH, waarbij onze vzw is aangesloten.


Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Websitebezoek en beveiliging


Op de website van asbl Camp-Vlpb vzw worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de hosting provider, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. asbl Camp-Vlpb vzw kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren.


asbl Camp-Vlpb vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van asbl Camp-Vlpb vzw maakt tevens gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat (https).


Bewaartermijn 


asbl Camp-Vlpb vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar- voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.


Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens asbl Camp-Vlpb vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze bestuursleden en medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.camp-vlpb.be ).

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij zullen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacyverklaring


asbl Camp-Vlpb vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Deze laatste wijziging gebeurde op 18 april 2018.